top of page
Search

Shree Gurucharitra Ganesh Stuti by Saraswati Gangadhar


Shree Gurucharitra Ganesh Stuti by Saraswati Gangadhar

श्री गणेशाय नमः ।।

 

श्रीसरस्वत्यै नमः ।

श्रीकुलदेवतायै नमः ।

श्रीपादश्रीवल्लभाय नमः ।

श्रीनृसिंहसरस्वत्यै नमः ।

 

ॐ नमोजी विघ्नहरा । गजानना गिरिजाकुमरा ।

जय जय लंबोदरा । एकदंता शूर्पकर्णा ॥१॥

 

हालविशी कर्णयुगुले । तेथूनि जो का वारा उसळे ।

त्याचेनि वाते विघ्न पळे । विघ्नांतक म्हणती तुज ॥२॥

 

तुझे शोभे आनन । जैसे तप्त कांचन ।

किंवा उदित प्रभारमण । तैसे तेज फाकतसे ॥३॥

 

विघ्नकाननच्छेदनासी । हाती फरश धरिलासी ।

नागबंद कटीसी । उरग यज्ञोपवीत ॥४॥

 

चतुर्भुज दिससी निका । विशालाक्षा विनायका ।

प्रतिपाळिसी विश्वलोका । निर्विघ्ने करूनिया ॥५॥

 

तुझे चिंतन जे करिती । तया विघ्ने न बाधती ।

सकळाभीष्टे साधती । अविलंबेसी ॥६॥

 

सकळ मंगल कार्यासी । प्रथम वंदिजे तुम्हासी ।

चतुर्दश विद्यांसी । स्वामी तूचि लंबोदरा ॥७॥

 

वेद शास्त्रे पुराणे । तुझेचि असेल बोलणे ।

ब्रह्मादिकि या कारणे । स्तविला असे सुरवरी ॥८॥

 

त्रिपुर साधन करावयासी । ईश्वरे अर्चिले तुम्हासी ।

संहारावया दैत्यांसी । पहिले तुम्हांसी स्तविले ॥९॥

 

हरिहर ब्रह्मादिक गणपती । कार्यारंभी तुज वंदिती ।

सकळाभीष्टे साधती । तुझेनि प्रसादे ॥१०॥

 

कृपानिधी गणनाथा । सुरवरादिका विघ्नहर्ता ।

विनायका अभयदाता । मतिप्रकाश करी मज ॥११॥

 

समस्त गणांचा नायक । तूचि विघ्नांचा अंतक ।

तूते वंदिती जे लोक । कार्य साधे तयांचे ॥१२॥

 

सकळ कार्या आधारू । तूचि कृपेचा सागरू ।

करुणानिधि गौरीकुमरू । मतिप्रकाश करी मज ॥१३॥

 

माझे मनींची वासना । तुवा पुरवावी गजानना ।

साष्टांग करितो नमना । विद्या देई मज आता ॥१४॥

 

नेणता होतो मतिहीन । म्हणोनि धरिले तुझे चरण ।

चौदा विद्यांचे निधान । शरणागतवरप्रदा ॥१५॥

 

माझिया अंतःकरणीचे व्हावे । गुरुचरित्र कथन करावे ।

पूर्णदृष्टीने पहावे । ग्रंथसिद्धि पाववी दातारा ॥१६॥

 


7 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
 • Blogger
 • Tumblr
 • TikTok
 • Snapchat
 • Pinterest
 • Telegram
 • Gmail-logo
 • Instagram
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • youtube
 • generic-social-link
 • generic-social-link

Download PANDITJIPUNE

Download the “PANDITJIPUNE” app to easily stay updated on the go.